oh.suck

12 tekstów – auto­rem jest oh.suck.

pat­rząc w przyszłość nie dot­rwa­liśmy następne­go dnia 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 stycznia 2011, 13:07

Dookoła ciem­no, a ja siedzę sa­mot­nie w par­ku. Pat­rzę na ze­garek- 11:11. ale już nie wierzę, że na­dal myślisz... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 grudnia 2010, 12:07

na­wet nie wiesz jak ciężkie są dla mnie roz­mo­wy z Tobą... nie dla­tego, że mam uraz i wciąż jes­tem zła. po pros­tu, kiedy roz­ma­wiamy zdaję so­bie sprawę z te­go jak bar­dzo Cię [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 35 fiszek • 23 października 2010, 21:58

Zro­zumiałam, że jeśli to co jest między na­mi jest tym sil­nym uczu­ciem to życie po­toczy się tak, że jeszcze sta­niemy przed sobą i przeżyje­my je ra­zem. Jeśli na­tomiast tak nie jest, za­kocha­my się po­now­nie, a to co nas łączyło będzie tyl­ko pięknym ele­men­tem naszej przeszłości, który będziemy wspo­minać z uśmiechem. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 października 2010, 11:55

i kiedy chciałam wrócić uświado­miłeś mi, że jes­teś w sta­nie zro­bić dla mnie wszys­tko, ale nie po­kochać na nowo 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 października 2010, 21:35

mi­lion myśli na mi­nutę, ty­siące wątpli­wości. czy coś się zmieni? takpy­tanie tyl­ko: na lep­sze czy gorsze? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 15 października 2010, 21:30

szczęście przy­jaciela znaczy często więcej niż nasze włas­ne, to powód za­pom­nienia o włas­nych niepowodzeniach 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 października 2010, 22:43

Naj­gor­sza jest myśl, że prze­de mną jeszcze wiele lat życia. Życia, w którym miało by Cię nie być. Przez te wszys­tkie la­ta, ani je­den dzień nie byłby ta­ki jak kiedyś. Miałbyś być, my mieli­byśmy być tyl­ko wspom­nieniem. I wiesz co? nie do­puszczę do tego

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 października 2010, 22:38

i cho­ciaż mi­lion ra­zy mówiłam, że to już ko­niec, to na­dal wierzę, że nam się uda 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 października 2010, 19:26

Chcę, żebyś wie­dział, że nieza­leżnie od wszys­tkiego ja będę. Kiedy zos­ta­niesz sam, wszys­cy będą prze­ciw­ko To­bie, kiedy po­myślisz, że ni­komu nie za­leży i nic nie będzie szło po Two­jej myśli ja będę. Gdy­byś pot­rze­bował roz­mo­wy, mil­cze­nia, po­mocy ja zaw­sze będę

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 października 2010, 00:05
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oh.suck

Użytkownicy
N O P
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność